Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Informacje o programie
OPIS I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
 
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Biłgoraj. Projekt zakłada wsparcie osób z 45 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub sytuację rodzinną i materialną, poprzez zapewnienie im sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania. Dzięki realizacji projektu w ramach działań koordynacyjnych mających na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy zostanie również zapewniony dostęp do Internetu dla jednostek publicznych podległych Beneficjentowi (Gminie Biłgoraj). Planuje się w wybranych 38 obiektach użyteczności publicznej użytkowanych przez jednostki podległe samorządowi terytorialnemu uruchomić sale i stanowiska komputerowe stanowiące publiczne punkty dostępu do Internetu, w ilości 104 szt. Sale komputerowe będą pełniły funkcje Lokalnych Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego. Działania te zostaną podjęte w celu umożliwienia korzystania z Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w pobliżu miejsca zamieszkania, które nie zostały wytypowane do 45 gospodarstw z bezpośredniej grupy docelowej.

W celu zagwarantowania dostępu do szerokopasmowego Internetu zaplanowano również budowę infrastruktury dostępowej w technologii radiowej. Południowa część województwa lubelskiego i powiat biłgorajski należą do obszarów o dużym nasileniu wykluczenia cyfrowego. Na terenie Gminy występują obszary białych plam oraz liczne obszary o znacznie utrudnionym dostępie do Internetu – obrazują to np. dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie, z którymi fizyczny dostęp do Internetu szerokopasmowego posiada około 30% mieszkańców Gminy. W związku z tym ustalono, iż budowa dedykowanej infrastruktury szerokopasmowej jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia założonych celów.
 
 
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga