Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Nabór Beneficjentów Ostatecznych
Nabór otwarty Beneficjentów Ostatecznych trwa od 9 maja 2014r. do 9 czerwca 2014r.

W wyniku przeprowadzenia procedury naboru wyłonionych zostanie 45 gospodarstw domowych, które otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy.

Beneficjentami Ostatecznymi mogą zostać:
 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
 2. gospodarstwa domowe, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, lub w których znajdują się dzieci niepełnosprawne.
 3. gospodarstwa domowe, w których znajdują się dzieci / młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 4. rodziny zastępcze, w których wychowywane jest co najmniej jedno dziecko,
 5. gospodarstwa domowe prowadzone przez samotnych rodziców.
Beneficjenci, o których mowa muszą spełniać następujące warunki:
 1. Spełniać minimum jeden z warunków określonych powyżej.
 2. Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Biłgoraj.
 3. Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.
 4. Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
Kompletny wniosek obejmuje następujące dokumenty:
 1. Deklarację uczestnictwa w Projekcie,
 2. Formularz zgłoszeniowy,
 3. Formularz określający liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym - dot. osób niepełnosprawnych, lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 5. Informację o udzielanych stypendiach socjalnych - dot. dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
 6. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
 7. Oświadczenie o wysokości dochodów.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Biłgoraju pokój nr 39 lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy Biłgoraj.

Dokumenty rekrutacyjne, Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa oraz Regulamin Komisji Rekrutacyjnej są dostępne w Urzędzie Gminy Biłgoraj, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz poniżej.

Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznymi określonymi w Regulaminie Komisji Rekrutacyjnej. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej komisja sporządza listę 45 beneficjentów uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wsparcia, a które nie zmieściły się na Liście Beneficjentów, umieszczone zostaną na Liście Rezerwowej

O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie.

Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden zestaw komputerowy z dostępem do Internetu.

Wszelkie zasady naboru oraz uczestnictwa w projekcie określa Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa oraz Regulamin Komisji Rekrutacyjnej wprowadzone Zarządzeniem Nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj” oraz Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej.
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga